Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน

มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน

เมื่อ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ตรวจผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งบประมาณปี 2561 ทั้งนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน ร้อย ทพ.4406 บ.ข่าลิง ม. 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี test

Check Also

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 )

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 ) ตามที่ …