Breaking News
Home / งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างออกปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างออกปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ได้ดำเนินการขนย้ายวัสดุคัดเลือก(ลูกรัง) พร้อมปรับเกลี่ยวัสดุในชั้นรองพื้นทางเพื่อขยายฐานทางเดิมให้ได้ขนาดมาตรฐาน ทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพของงานและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ณ บ.บูดน ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

Read More »

มอบของขวัญรางวัลวันเด็กให้แก่ส่วนราชการ

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม เมื่อ 8 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. มอบของขวัญรางวัลแก่ส่วนราชการ โรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ อ.ทุ่งยางแดง ,อบต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง และศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ปัตตานี    

Read More »